Gedragscode spelers

Gedragscode spelers

Iedereen verbonden aan de club wordt geacht steeds de belangen en waarden van de club te verdedigen en te behartigen. Indien deze gedragscodes niet gerespecteerd worden, volgen er sancties. Dit uit naam van de sportieve cel.

Bij afwijkend gedrag kan er besloten worden om de betrokken personen niet langer toe te laten tot KFC Varsenare.

Algemene richtlijnen

 • Elke speler/speelster is deel van de onze familie. Op en rond het jeugdcomplex is het binnen deze club de traditie om medewerkers van KFC Varsenare de hand te schudden. Dit als teken van respect om de mensen die zich dagelijks inzetten voor jouw ontwikkeling, namelijk verantwoordelijken, trainers, afgevaardigden, medespelers, bestuursleden, scheidsrechters, tegenstrevers, ouders,… Nav Corona kan dit gebruik beperkt worden tot een “vuistje”.. maar het begroeten van de KFCV-medewerkers blijft overeind.
 • Gedraag en verzorg u als een sportman. Een gezonde voeding en voldoende nachtrust is van groot belang voor een voetballer.
 • Roken, alsook het gebruik én dealen van drugs (inclusief alcohol) horen niet thuis in KFC Varsenare en worden bijgevolg streng bestraft. Het dealen van drugs heeft tot gevolg dat je per direct uit de club wordt verwijderd. De ouders worden verwittigd en de politie wordt ingeschakeld. Dit geldt voor zowel soft- als harddrugs!
 • Alle vormen van grensoverschrijdend gedrag, zowel in als buiten de muren van KFC Varsenare, neemt de club zeer ernstig en zullen adequaat en strikt opgevolgd worden Bij ernstige feiten komt de TVJO/sportief coördinator samen de Ombudsdienst om het ‘dossier’ te bespreken, worden de ouders ingelicht, wordt het ‘slachtoffer’ ondersteund, maar ook de ‘dader’ gesanctioneerd. In ernstige gevallen, wordt de politie ingeschakeld en kan de club beslissen om de speler per direct uit de club te zetten.
 • Als lid van KFCV help je mee de reputatie van KFCV en haar leden hoog te houden en de nodige terughoudendheid in acht te nemen door zich publiekelijk te onthouden van nadelige uitlatingen op materieel en moreel vlak, gericht tegen KFC Varsenare en haar medewerkers.
 • Als lid van KFCV is het mogelijk dat foto’s van jou gebruikt worden op onze communicatie kanalen. Indien je dit niet wenst, dank om dit bij aanvang van het seizoen te melden aan jouw desbetreffende sportief coördinator.
 • Voetbal is een ploegsport. Men heeft waardering voor trainers, afgevaardigden, medespelers, bestuursleden, scheidsrechters en tegenstrevers
 • De speler dient verantwoordelijkheid te nemen voor het opvolgen van de trainings- en wedstrijdplanning. Wijzigingen van trainingen en wedstrijden worden steeds meegedeeld door de trainer via PSD.
 • Aantreden in wedstrijden,(test)trainingen of andere fysieke activiteiten buiten clubverband zijn niet toegelaten zonder toestemming van de club. Vraag dus toestemming aan de club.
 • De speler krijgt een op maat gemaakt tussenseizoens programma aangeboden en wordt sterk aangespoord dit te volgen. Als volgt komt hij voor geen verrassingen te staan tijdens de eerste trainingen.
 • Spelers van U16 of ouder kunnen, binnen de opleiding gevraagd worden om een engagement op te nemen, als scheidsrechter bij wedstrijden onderbouw, om trainer te zijn op een stage, en/of als medewerker tijdens een event van de jeugd (cf. tornooi, etc.)

 

Trainings- en Wedstrijddagen

 • Trainingen vangen stipt aan. Vijftien minuten voor de training dient iedere speler/speelster aanwezig te zijn. Spelers/speelsters die door omstandigheden dit uur niet kunnen halen, dienen dit vooraf aan de trainer mee te delen.
 • Elke speler verbindt er zich toe te engageren voor alle wedstrijden waarvoor hij door KFCV wordt aangeduid. Speler dienen elke afwezigheid op voorhand te verantwoorden en kunnen enkel met toestemming van de club hiervan vrijgesteld worden.
 • Bij afwezigheid op training zonder voorafgaandelijke verwittiging kan de speler het weekend erop niet spelen. Ongeldig afwezig zijn, geeft geen recht tot spelen van de eerstvolgende wedstrijd.
 • Bij veelvuldige afwezigheid of te laat komen, wordt een verslag opgemaakt en voorgelegd aan de sportieve cel die de speler zal sanctioneren.
 • Er wordt gevraagd om de vakantieplanning af te stemmen op de competitiekalender. Een voorbereiding van 3-4 weken is het minimum om fysiek in staat te zijn een wedstrijd aan te vatten.
 • Bij slechte weersomstandigheden kunnen veldtrainingen vervangen worden door looptrainingen dus iedere training loopschoenen meebrengen! (Middenbouw-bovenbouw)
 • Spelers zorgen voor een eigen drinkbeker. Water kan op de club verkregen worden tijdens wedstrijden, de waterfontein bevindt zich aan de ingang van de kleedkamers (nieuw gedeelte)
 • De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie worden bestraft met onmiddellijke verwijdering van de trainingen of wedstrijden of club.
 • Spelers worden in het begin van het seizoen aan een team toegewezen. Het is echter zo dat de speler naar een ander team georiënteerd kan worden zodanig dat het sportief niveau zo goed mogelijk overeen komt met het niveau van de speler. Dit wordt echter gemotiveerd via een open en constructief gesprek met speler en ouders.
 • Elke speler draagt kledij van de club (Bovenbouw). Bij onderbouw en middenbouw minstens 1 training per week (met advies tot alle trainingen) Geen enkele andere kledij wordt nog toegelaten tijdens de wedstrijddagen. Bij het niet dragen van de clubkledij zal de speler gesanctioneerd worden. Voor en na de wedstrijden wordt uitgangskledij gedragen – het schoeisel is vrij te kiezen.
 • Tijdens de wintermaanden (vanaf oktober) is de speler verplicht zich op de training aan te melden met aangepaste kledij en schoeisel. Aangepaste kledij = lange broek, winter/regenvest, handschoenen, eventueel een muts.
 • Bij wedstrijden wordt er steeds stipt verzameld op het afgesproken uur dat door de coach bepaald wordt. Alle leden staan zelf in voor het vervoer van en naar de wedstrijd.
 • Spelers die over een identiteitskaart beschikken, dienen die steeds af te geven voor de wedstrijd aan de afgevaardigde. Zonder identiteitskaart is het moeilijk zoniet onmogelijk de speler op te stellen voor de wedstrijd.

 

 • KFCV draagt sportief gedrag hoog in het vaandel, iedere speler zien wij als een ambassadeur van onze club. Heb daarom respect voor de beslissingen (al dan niet fout) van de scheidsrechter tijdens de match. Geen enkele scheidsrechter zal zijn beslissing wijzigen omwille van gemekker van spelers.. Bij het affluiten van een match verwachten wij dat de tegenstanders en de scheidsrechter correct worden begroeten. Het heeft geen zin om dan op acties uit de wedstrijd terug te komen. Dit geldt ook voor negatieve commentaren of acties op social media naar tegenstanders toe, dit laatste zal altijd met een sportieve sanctie van min 1 week schorsing worden bestraft.

Accommodatie en Materiaal

 • Verzorg uw materiaal en dat van de club.
 • Neem verantwoordelijkheid voor geldbeugels, GSM’s en andere waardevolle voorwerpen. De club kan hierin geen verantwoordelijkheid nemen en zal dus ook niet tussenkomen bij diefstal en/of schade.
 • Orde en netheid zijn in de kleedkamer/veld/kantine van cruciaal belang.
 • Na de training worden worden geen schoenen in de kleedkamers gereinigd of uitgeklopt. Wanneer dit toch zou vastgesteld worden dan zal de betreffende speler de kleedkamer opkuisen en/of passend gesanctioneerd worden. – De kleedkamer worden steeds netjes achter gelaten
 • Verplicht om na de wedstrijd een douche te nemen. Op training kan door trainer/coördinator een uitzondering gemaakt worden en kan dit vrij gekozen worden … Om hygiënische redenen raden wij aan om badslippers te dragen in de doucheruimte Uiterlijk 20 minuten na de training of wedstrijd zorgt iedereen ervoor dat hij gewassen en gekleed is, spelers/trainer staan zelf in voor het schoonmaken van de kleedkamer.. Gebruikte tapes, krantenpapier, plastiek flessen, etc. dienen in de desbetreffende vuilnisbak gedeponeerd te worden.
 • Er wordt ons een verzorgd trainingscomplex ter beschikking gesteld door de gemeentelijke – stedelijke overheid. Het is dan ook onze plicht om dit complex proper te houden. Er werden voldoende vuilnisbakken geplaatst, zowel langs de terreinen als in de kleedkamers. Wij rekenen er dan ook op dat je jouw afval zal deponeren in de desbetreffende vuilnisbak (sorteren).
 • Het materiaal op het veld na training wordt door de spelers opgeruimd,zij maken het speelveld vrij en bergen het materiaal zorgvuldig op, inclusief de doelen.

Door betaling van het lidgeld aanvaardt u als speler bovenstaande bepalingen

Update dd 20-01-2024

Sven Vileyn

Namens bestuur KFC Varsenare