Gedragscode ouders

Gedragscode ouders

Kiezen voor KFC Varsenare is kiezen om de (sportieve) ontwikkeling van uw kind een stuk in onze handen te leggen. Dit is een teken van vertrouwen en respect voor onze manier van werken en we houden eraan om deze taak dan ook zo positief mogelijk te volbrengen. Jullie als ouders, spelen hierbij een cruciale rol en daarom moedigen we jullie aan om het KFCV verhaal van respect, discipline, kwaliteit en beleving mee te ondersteunen.

Omgekeerd: kinderen moeten ook kunnen terugvallen op hun ouders (thuis), zorg ervoor dat de speler voldoende structuur krijgt met rust en gezonde voeding als basis. Steun hen bij tegenslagen en relativeer de goede prestaties. De ontwikkeling van een jeugdspeler kan grillig zijn. Soms staan ze stil en plotseling zie je vooruitgang. Leer hen hiermee om te gaan.

  • Interesse naar de voetbalprestaties van uw kind, uw aanwezigheid op wedstrijden (en trainingen) werkt stimulerend op de kinderen. Ouders zijn de eerste en beste supporters. We rekenen er op dat alle ouders zich dan ook waardig gedragen voor, tijdens en na de wedstrijden. We proberen om ons zoveel mogelijk in waardige competities (interprovinciaal/regionaal ) in te schrijven en trachten jaarlijks een aantal deugdelijke vriendenwedstrijden te organiseren.
    Laten we ons houden aan de vooropgestelde regels, alle onze eigen spelers aanmoedigen is de boodschap, de scheidsrechter en tegenspelers worden met respect behandeld. Onthoudt U ervan uw kind te willen coachen aan de zijlijn. Laat dit over aan de bevoegde trainer (die daaromtrent richtlijnen hebben gekregen). Ouders zonder functie kunnen onder geen beding het veld betreden.
  • Indien foutief gedrag van een ouder de identiteit van KFC Varsenare zou aantasten, zullen ad hoc sancties opgelegd worden. Indien de club een boete krijgt opgelegd, zal deze worden verhaald op de ouder die aan de oorzaak ligt.
  • Het is belangrijk om de sportieve structuur binnen de club te begrijpen. Soms is het moeilijk aanvaardbaar dat zoon of dochter een trapje lager moet gaan spelen, en voor andere is het de logica zelf. Ontevredenheid van ouders moeten we proberen op te lossen. Maar als ouder zou men dikwijls het goede voorbeeld moeten geven, maar toch hangt het humeur van enkele ouders af van het niet winnen of het vervangen zijn van het kind. Binnen onze jeugdwerking is het de bedoeling dat we iedereen evenveel kansen bieden om zich maximaal te ontplooien. Iedere speler dient op zijn niveau ten volle van het voetbalspelletje kunnen genieten.
  • Indien u eerlijk bent, en de kritiek is terecht zal er zeker geluisterd worden en een oplossing voor het probleem gezocht worden. Maar reageer als een volwassen persoon op een voorbeeldige manier, mensen spreken mensen.
  • Wij eisen sportief gedrag van onze spelers en verwachten dat derhalve ook van de ouders, die zich profileren als gezond enthousiaste supporters – die op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontatie onderling of met ouders tegenpartij) voor ALLE spelers supporteren
  • Indien foutief gedrag van een ouder de identiteit van KFC Varsenare zou aantasten zullen sancties opgelegd worden.
  • Inzake uiting van racistisch taalgebruik hanteren wij als club een nul-tolerantie dwz indien dit voorvalt kan de betreffende persoon op geen enkele wijze / hoedanigheid ooit nog toegang krijgen tot onze accommodatie/club en zal de zoon/dochter met onmiddellijke ingang uit ons ledenbestand wordt geschrapt.
  • Als we merken dat personen via sociale media onterechte kritiek op onze jeugdwerking uiten enkel met het doel onze club te schaden zullen er ook sancties worden opgelegd

Als bestuur zullen we altijd trachten om tot een constructieve houding met iedereen om te gaan. Meestal lukt dit (gelukkig) , soms niet. Als we sancties moeten opleggen omwille van gedrag ouders trachten we de kinderen te sparen. (bv opleg stadionverbod ouder) , bij repetitief negatief gedrag van de ouders zijn we soms genoodzaakt (hoe spijtig dit ook is) om de spelers tijdelijk te schorsen of definitief te schrappen uit ons ledenbestand.

Ouders verbinden zich ertoe om eventuele problemen op een constructieve manier aan de trainer bekend te maken. Er wordt gevraagd om problemen persoonlijk kenbaar te maken liefst face-to-face of via telefoon. Sms’en of what’s app worden in dergelijke gevallen niet aanzien als een communicatiemiddel. Anonieme klachten per mail gericht naar het bestuur worden nooit behandeld.

Indien men niet wordt gehoord, of er wordt u een gesprek geweigerd, of men kan niet tot een vergelijk komen met de trainer, dan kan men een onderhoud met de coördinator vragen om tot een oplossing te komen.

Heeft dergelijk gesprek met trainer en coördinator plaatsgevonden zonder gewenst resultaat dan kan er in uitzonderlijke gevallen een bijkomend gesprek worden ingepland met TVJO en/of Algemeen Coördinator en/of een bestuurslid.

Als we merken dat er met willekeur gesprekken worden aangevraagd hebben wij het recht deze te weigeren.

Deze gedragscode heeft tot doel duidelijke afspraken te maken, door betaling van het lidgeld aanvaardt u als ouder deze gedragscode

Voor bijkomende vragen mag u mij steeds contacteren

Forza Varsa !

Sven Vileyn

Namens Bestuur KFC Varsenare